Školní vzdělávací program školního klubu

 

Školní vzdělávací program

Školního klubu Gymnázia Globe, s.r.o.

1. Úvod

Právnické osoba Gymnázium Globe, s.r.o., sdružuje Gymnázium (IZO 060522321) a školské zařízení Školní klub (IZO 110012020).

Školní vzdělávací program Školního klubu Gymnázia Globe, s.r.o. (dále jen ŠVP ŠK), je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném, vyšším a jiném vzdělávání v návaznosti na vyhlášku o zájmovém vzdělávání č. 74/2004 Sb. Tento Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vydává ředitel pro všechna místa poskytovaného vzdělávání v rámci činnosti školského zařízení.

 

2. Identifikační údaje zařízení

Překladatel  
název: Gymnázium Globe, s.r.o.
název školského zařízení:  Školní klub
adresa: Bzenecká 23, 628 00 Brno
IČO: 25330365
RedIZO:               600013537
IZO: 110012020
jméno ředitele:               RNDr. Libuše Bartková
 
kontakty: tel. 544 218 778
  gymglobe@gymglobe.cz
  www.gymglobe.cz
 
Zřizovatel školy: RNDr. Libuše Bartková
  Elplova 20, 628 00 Brno
 
Označení verze:               ŠVP ŠK 2016/01
Platnost dokumentu: od 27. září 2016

Činnost školního klubu (dále jen ŠK) je upravena školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.

Školní klub gymnázia Globe, s.r.o., je rozhodnutím JMK (č. j. JMK 39380/2005/OŠ, č. j. JMK 40179/2005 OŠ) zařazen do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. září 2005.

3. Materiální podmínky

Činnost školního klubu je realizována v objektech, které užívá pro výuku a zájmové činnosti Gymnázium Globe, s.r.o. Výukový pavilon je umístěn v pronajatém objektu školní budovy svěřené do správy MČ Brno-Vinohrady. Součástí školního objektu jsou kmenové třídy, ICT učebna, posluchárna, studovna (modelová učebna), šatna, kabinety učitelů, relaxační zóna, tělocvična a hygienické zařízení. Vybrané environmentální aktivity jsou realizovány na školní zahradě na ul. Líšeňská, která je v majetku Gymnázia Globe, s.r.o., a jejího zřizovatele.

ŠK využívá prostory, zařízení a mobiliář Gymnázia Globe, s.r.o. V letech 2015 - 2020 je postupně realizována tvorba naučné přírodní zahrady v součinnosti se žáky a pedagogy školy. Její realizace a vybavení nástroji, v budoucnu i měřicí technika pro badatelské aktivity, se opírá zejména o zdroje získané z projektů vytvářených zřizovatelem školy. Tři projekty realizované v letech 2015-2016 byly podpořeny soukromými nadacemi Tesco a Veronica. V letech 2017 – 2020 je plánováno následné budování naučné zahrady sloužící pro činnosti ŠK z projektu IROP.

 

4. Personální podmínky

Personální provoz v ŠK je zajišťován pedagogickými a provozními pracovníky Gymnázia Globe, s.r.o. Zájmové vzdělávání v ŠK zajišťují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci školy. Na činnostech ŠK se mohou podílet také externí odborníci s příslušnou odborností, kteří jsou zaměstnáváni obvykle na základě dohod o provedení práce.

Kompetence pedagogických pracovníků vycházejí z potřeby připravovat a realizovat činnost jednotlivých aktivit ŠK. Pedagogický pracovník ŠK je kompetentní k volbě metod, forem a postupů práce, vedení žáků a spolupráci s externími a dobrovolnými spolupracovníky např. z neziskových organizací či řad rodičů. Pedagogický pracovník má manažerské dovednosti, dokáže organizovat a připravit různé aktivity a akce, je schopen týmové práce. Aplikuje pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a psychologické zásady volnočasových aktivit diferencovaně dle potřeb a schopností jednotlivých žáků a ve vztahu k věku účastníků. S kompetencemi přijímá i odpovědnost za dodržování bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží. Dbá na dodržování vnitřních předpisů ŠK a Školního řádu Gymnázia Globe, s.r.o., který stanovuje pravidla chování žáků na školních, mimoškolních i zájmových aktivitách.

 

5. Ekonomické podmínky, úplata za zájmové vzdělávání, evidence účastníků

Školní klub je financován ze zdrojů:

 • z dotací na žáky nižšího stupně ze státního rozpočtu (financování z normativu MŠMT na žáka)
 • ze školného žáků Gymnázia Globe, s.r.o.
 • z projektů a grantů (EU, JMK, obec, nadace)
 • z poplatků a příspěvků účastníků z řad veřejnosti, je-li úplata pro daný druh činnosti stanovena
 • z prostředků zřizovatele (včetně bezúplatné zápůjčky majetku)
 • ze sponzorských darů

Hospodaření se řídí obecně platnými právními normami pro hospodaření společnosti s ručením omezeným, pravidly stanovenými zřizovatelem, právními předpisy pro zájmové vzdělávání (úplata účastníků) a dalšími pravidly formulovanými v souboru vnitřních předpisů.

Za pravidelnou činnost v zájmových útvarech, pobytové akce a další činnosti může být stanovena výše příspěvku na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků rozpočtem. Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání je stanovováno průběžně pro jednotlivé akce. Při stanovení výše příspěvku je zohledněn charakter činností, zájmy společnosti a sociální možnosti účastníků. Dále skutečnost, v jaké míře jsou náklady konkrétní aktivity pokryty z jiných zdrojů, než je příspěvek účastníka. Podle § 11 vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. může ředitel úplatu za vzdělávání snížit, resp. prominout.

Evidence účastníků zájmových činností:

 • Účastník aktivit ŠK, na kterého je poskytována dotace z normativu stanoveného MŠMT, je registrován formou zápisového lístku s platností na celou dobu studia na škole.  
 • Vypsaných činností ŠK se může účastnit žák vyššího stupně Gymnázia Globe, s.r.o., dále žák Střední školy KNIH, o.p.s., na základě jeho přijetí ke vzdělávání, a to až do výše naplnění stanovené kapacity dané aktivity, a to po celou dobu jeho studia.
 • Na vícedenní akce se žáci přihlašují písemnou přihláškou podepsanou zákonným zástupcem.
 • Účastníci z řad veřejnosti se na jednotlivé akce přihlašují individuálně vyplněním přihlášky platné pro jednotlivou akci, pro pravidelnou či opakovanou činnost, ale nejdéle pro školní rok. Účastníky zájmového vzdělávání se stávají po provedení předepsané úplaty.

Evidence žáků na aktivitě je vedena v třídní knize ŠK, u vícedenních akcí v samostatném seznamu účastníků.

 

6. Cíle vzdělávání

Školní klub Gymnázia Globe je součástí právnické osoby Gymnázium Globe, s.r.o. Ve svých činnostech navazuje na ŠVP Gymnázia Globe v oblasti naplňování klíčových kompetencí žáků a cílů školy. V zájmových činnostech realizuje aktivity vedoucí k rozvíjení průřezových témat RVP ZV a RVP G:

 • přednostně environmentální výchovy
 • dále osobnostní a sociální výchovy
 • výchovy demokratického občana
 • mediální výchovy
 • výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • multikulturní výchovy

 

Výchovné a vzdělávací strategie ŠK

Cílem našeho ŠVP ŠK, který vychází ze ŠVP Globe, je prohlubování klíčových kompetencí, které umožní žákům vstup do života a do pracovního procesu. K tomu využíváme těchto společných postupů a strategií:

 

I. Kompetence k učení

Umožňujeme žákům účastnit se soutěží, kde si mohou ověřovat své dovednosti a znalosti a porovnávat se s žáky jiných škol.
Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty.
Organizujeme příležitostné exkurze, návštěvy výstav, koncertů, filmových a divadelních  představení, jazykové pobyty a poznávací výjezdy k získání širšího rozhledu.
Vedeme žáky k využívání různých zdrojů informací. Podporujeme je k využívání ICT techniky.

 

II. Kompetence k řešení problémů:

Využíváme různé metody práce (práce v terénu, skupinové práce, projekty), umožňující žákům volit různá řešení a chování.
Podporujeme u žáků volbu vlastních postupů při řešení úkolů.
Vedeme je ke kritickému přístupu k informacím a k jejich ověřování; k ověřování svých názorů v diskusi či praxi a k jejich obhajobě.
Vlastním příkladem při řešení problémů vedeme žáky k jejich nápodobě.
Zapojujeme žáky do projektů školy, kde se podílejí na praktickém ověřování svých postupů.
Nabízíme žákům činnosti propojující znalosti a dovednosti z více předmětů.

 

III.Kompetence komunikativní

Podporujeme komunikační a environmentální výchovu žáků při pobytu v terénu školní zahrady.
Zapojujeme žáky do celoškolních aktivit a projektů (Ekologická konference, Program Globe).
Požadujeme po žácích uplatnění jazykových znalostí a dovedností při jazykových a poznávacích pobytech.
Učíme žáky argumentovat a obhajovat vlastní názory, ale i současně naslouchat názorům jiných.

 

IV. Kompetence sociální a personální

Umožňujeme žákům poznání sebe sama v nových životních situacích, usilujeme o posílení kolektivu a řešení mezilidských vztahů.
Vyžadujeme od nich respektování a dodržování pravidel pro práci v týmu a převzetí odpovědnosti za splnění úkolů.

 

V. Kompetence občanské

Vyžadujeme od žáků přijetí odpovědnosti za dodržování pravidel školního řádu.
Reflektujeme aktuální společenské a přírodní dění a vedeme žáky ke komunitním projektům ve prospěch celku.
Klademe důraz na ekologické chování nejen ve škole (třídění odpadu), ale i na veřejnosti.
 

7. Formy vzdělávání

Formy vzdělávání jsou dány vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠK poskytuje tyto formy zájmového vzdělávání.

 1. Příležitostné, mezi ně patří výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická činnost. Účastníci jednorázové akce, která trvá zpravidla několik hodin (např. vystoupení, výstavy, exkurze, soutěže, představení) jsou evidováni v třídní knize ŠK. Akce ŠK mohou trvat i několik dnů (soustředění apod.), pak je evidence účastníka vedena na základě individuální přihlášky účastníka.
 2. Pravidelné aktivity jsou dány týdenní skladbou řízených činností a představují zejména organizované výchovné a vzdělávací aktivity (doučování a konzultace, případně kroužek či kurz). Účastníci jsou evidování v třídní knize ŠK.
 3. Příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin v terénu naučné zahrady - realizace je plánována ve spolupráci s neziskovými organizacemi až v letech 2018- 2020.
 4. Osvětové aktivity - přednostně aktivity na školní zahradě  v návaznosti na školní výuku zejména na podzim a na jaře, tedy činnosti spojené s výchovou k dobrovolnictví a s prevencí rizikového chování, činnosti podporující komunitní rozvoj. Tyto aktivity dovolují vyniknout i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci jsou evidování v třídní knize ŠK.
 5. Spontánní aktivity – realizovány ve volně dostupných učebnách školy, které jsou přístupné pro žáky Gymnázia Globe a Střední školy KNIH a další evidované účastníky. Určeno k trávení volného času, neformální komunikaci, možnosti číst apod. V ŠK je k dispozici knihovna se studovnou, ICT pracoviště s připojením na internet. Účastníci jsou evidování v třídní knize ŠK.

 

8. Obsah a délka zájmového vzdělávání

 1. Doučování a konzultace učiva, prezentací, obsahu seminárních a maturitních prací
 • pravidelná činnost jednou týdně ve vyhrazeném čase, mimo pravidelný rozvrh žáků všech tříd
 • po dohodě s určeným pracovníkem lze činnost realizovat individuálně také v jiné než určené pravidelné době
 1. Environmentální aktivity rozvíjející postoj dětí, žáků, mládeže a vedoucí k pochopení potřeb trvale udržitelného rozvoje společnosti a prostředí, nepravidelné, obvykle vícehodinové akce a aktivity
 • spolupráce na tvorbě životního prostředí
 • komunitní činnosti ve prospěch celku (třídy, školy, obce ...)
 • projektové aktivity s vymezeným obsahem
 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 1. Seberealizace – např. práce s knihou, vystoupení a jiné aktuálně vzniklé aktivity plynoucí z potřeb žáků. Jednorázové aktivity trvají zpravidla několik hodin, přičemž se mohou opakovat.
 2. ICT - několikaměsíční aktivita v období od 20. 9. do 15. 6. daného školního roku
 • Tvorba videozáznamu, klipu - práce se záznamovou technikou, fotografií, střihem, ozvučením (od r. 2017)

 

9. Průběh vzdělávání

Účast na činnosti a aktivitách ŠK je založena na dobrovolnosti.

 1. Aktivity ŠK jsou určeny přednostně žákům přijatým ke studiu na Gymnáziu Globe a na Střední škole KNIH, jejímž zřizovatelem je Gymnázium Globe, s.r.o. Krátkodobé a příležitostné aktivity jsou pro tuto skupinu žáků obvykle bezplatné. Úplata může být stanovena u pravidelných aktivit nepokrytých z dotací a školného, a to zejména u vícedenních akcí.
 2. Aktivity nabízené ŠK jsou otevřené pro děti, žáky a mládež z řad veřejnosti za úplatu na základě vyplněné a odevzdané písemné přihlášky, podepsané zákonným zástupcem či zletilým účastníkem a následným uhrazením stanovené úplaty za zájmové vzdělávání. Přijetí uchazeče je vázáno na kapacitu jednotlivých útvarů zájmového vzdělávání. U příležitostných aktivit může být požadována evidence účastníka, může být stanoveno jednorázové vstupné či příspěvek nebo jsou příležitostné aktivity poskytovány bez úplaty a bez přihlášky.

 

Na účastníka, který je zařazen do daného typu a formy zájmového vzdělávání, se vztahují veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání ve ŠK (dle platných právních předpisů). Účastník je povinen dodržovat pravidla chování stanovená Školním řádem Gymnázia Globe, s.r.o., a další nařízení a směrnice, které vydalo školské zařízení. Pokud je porušuje, může být z činností vyloučen bez vrácení vložených poplatků.

Účastník aktivit ŠK má právo využívání těch prostor, které jsou určené školou pro danou aktivitu.

Ukončení vzdělávání ve ŠK:

 • uplynutím sjednané doby aktivity, činnosti akce či vzdělávání
 • vyloučením žáka/účastníka vzdělávání rozhodnutím ředitele školy, pokud žák/účastník soustavně nebo nějakým významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, a to po předchozím upozornění zákonného zástupce nezletilého účastníka 
 • písemným oznámením ukončení vzdělávání zákonným zástupcem nezletilého účastníka/zletilým účastníkem

 

10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmové vzdělávání v ŠK umožňuje integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňuje realizovat v praxi právo na rovný přístup ke vzdělávání. Při organizaci vzdělávání těchto dětí/žáků/mladistvých budou užívány ve výuce metody a formy diferencovaně ve vazbě na individuální možnosti žáka. V činnostech klubu bude brán ohled na handicap dítěte, budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jeho osobnosti. V případě nutnosti bude navázána spolupráce s dalšími odbornými pracovišti.

Činnosti ŠK jsou dostupné také pro žáky jiných národnosti, i pro účastníky sociálně znevýhodněné – v opakované zájmové činnosti mohou požádat ředitele o snížení nebo odpuštění úplaty.

 

a) Žáci s podpůrnými opatřeními dle § 16 školského zákona

 • Protože činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, budou v činnosti ŠK využívána v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. doporučená podpůrná opatření stanovená pro školské zařízení a školu uvedena v jednom doporučení školského poradenského zařízení.
 • Podpůrná opatření budou rozpracována v rámci činnosti školy. V případě účastníků ŠK z jiných škol bude navázána spolupráce s jejich kmenovými školami, jestli taková potřeba vyplyne z vyhodnocení plánu pedagogické podpory žáka. 
 • V rámci pravidelných činností ŠK, které jsou zaměřeny na doučování a konzultace, budou pedagogickými pracovníky užívána podpůrná opatření 1. stupně rozpracovaná školou v plánu pedagogické podpory žáka nebo podpůrná opatření vyššího stupně rozpracovaná v individuálním vzdělávacím plánu. Účinnost opatření bude vyhodnocena a konzultována se zákonnými zástupci žáka nebo poradenským zařízením v rámci činnosti školy.

b) Péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve ŠK

Rozvoj mimořádně nadaných dětí/žáků/mladistvých bude podpořen:

 • Specificky zadávanými úkoly, aby žáci mohli svůj talent prohlubovat. Jedná se především o aktivity v oblastech rozumových schopností, dále o aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti a spolupráce.
 • Zařazením mimořádné nadaných dětí/žáků do aktivit určených pro vyšší věkové skupiny.
 • Organizací aktivit ve spolupráci s odborníky z praxe.
 • Pokud potřeby účastníků vzdělávání budou přesahovat možnosti ŠK, bude pedagogy poskytnuta pomoc při vyhledání jiného zařízení, které může účinněji rozvíjet schopnosti účastníka.

 

11. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Cílem při zajišťování BOZP je předcházení rizikům ohrožujícím životy a zdraví zaměstnanců a účastníků zájmového vzdělávání. Pro činnost ŠK platí:

 • ustanovení Školního řádu Gymnázia Globe, s.r.o, která určují pravidla chování a BOZP ve vzdělávacím objektu a při mimoškolních i zájmových akcích a aktivitách
 • řády specializovaných učeben
 • obecná pravidla BOZP a PO
 • povinnost účastníků vzdělávání řídit se pokyny pedagogických a odborných pracovníků školského zařízení.

 

ŠK realizuje zájmové vzdělávání a s ním přímo související činnosti, přihlíží k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Pracovníci ŠK vyhodnocují možná rizika vyplývající z činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různém prostředí a přijímají opatření k prevenci rizik (proškolování nebo poučení před zahájením jednotlivých druhů činnosti). Je zjišťována bezpečnost fyzická, ale také sociální a emocionální. Cílem je zabezpečit provoz zařízení v průběhu zájmového vzdělávání tak, aby byla vyvážena tělesná, duševní a sociální pohoda účastníků zájmového vzdělávání v oblastech:

 • bezpečné prostředí, výrazné označení nebezpečí
 • dostupnost prostředků první pomoci
 • prevence rizik a ochrana před úrazy
 • stravovací a pitný režim
 • přiměřená struktura činnosti
 • vytváření sociálního klimatu, respektování potřeb účastníků vzdělávání

 

12. Zveřejnění vzdělávacího programu ŠK

ŠVP ŠK je volně přístupný k nahlédnutí ve studovně (modelové učebně) školy. Dokument je rovněž zveřejněn pro žáky, pedagogy i veřejnost v elektronické podobě v informačním systému iŠkola Gymnázia Globe, s.r.o., a na webových stránkách školy

 

Brno 27. 10. 2016

RNDr. Libuše Bartková, v. r.

ředitel Gymnázia Globe, s.r.o.

 

Vnitřní řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Gymnázium Globe, s.r.o., je právnickou osobou, která vykonává činnost školy (gymnázia) a školského zařízení (školního klubu). Statutární zástupce této právnické osoby, který vykonává funkci ředitele obou součástí právnické osoby, vydává školní řád gymnázia a vnitřní řád školního klubu dle § 30 zákona 561/2004 Sb.
 2. Vnitřní řád školního klubu je součástí školního řádu gymnázia, protože ten upravuje pravidla chování, bezpečnosti a další náležitosti provozu školy i školského zařízení.
 3. Činnost školního klubu (dále jen klubu) navazuje na činnost gymnázia (dále jen škola). Nedodržení pravidel chování a bezpečnosti stanovených školním řádem může vést k vyloučení účastníků z činnosti klubu či účasti na jednotlivé akci.

 

II. Činnost klubu

 1. Činnosti školního klubu je vymezena § 2, 6, 7 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
 2. Činnost klubu se uskutečňuje např. formami:
  • pravidelnou činností, kterou je doučování a zájmové činnosti jednotlivých oddělení klubu
  • příležitostními akcemi a výjezdními akcemi
  • osvětové činnosti, které doplňují výuku školy
  • aktivitami, které vyžadují několikaměsíční přípravu a vrcholí jednorázovou akcí (např. Vánoční akademie, Ekologická konference, ...)

 

III. Účastníci činnosti klubu

 1. Účastníky zájmového vzdělávání klubu jsou přednostně žáci nižšího stupně osmiletého a šestiletého studia školy.
 2. Dále jsou účastníky žáci vyššího stupně školy, pedagogičtí pracovníci školy a další zájemci.

 

IV. Přihláška

 1. Zákonní zástupci žáků nižšího stupně gymnázia školy přihlašují žáka k pravidelné činnosti v klubu vyplněním a předáním zápisního lístku. Tato jednorázová registrace opravňuje žáka k účasti na činnosti kteréhokoliv oddělení školního klubu po celou dobu jeho studia na Gymnázium Globe, s.r.o., nebo do doby odhlášení žáka z klubu. Stejným způsobem je přihlášen jiný zájemce, který je mladší než 15 let.
 2. Žáci vyššího stupně školy a další zájemci se účastní činnosti jednotlivých oddělení klubu podle svého zájmu a evidují se u pedagogického pracovníka, který činnost vede.
 3. Na akce konané mimo sídlo Gymnázia Globe, s.r.o., se účastníci přihlašují individuálně                  u vedoucího akce nebo v kanceláři školy.

 

V. Evidence účastníků

 1. Docházku do jednotlivých oddělení klubu s pravidelnou činností vede pověřený pedagogický pracovník v třídní knize klubu.
 2. Vedoucí mimoškolní akce konané mimo sídlo Gymnázia Globe, s.r.o., vyhotoví seznam účastníků akce.
 3. Evidence účastníků příležitostné akce konané v místě sídla Gymnázia Globe, s.r.o., pro jednotlivé třídní kolektivy nebo převážnou část školy je provedena buď formou programu, sborníku, seznamu účastníků či zápisu v třídní knize. Za evidenci odpovídá vedoucí akce.

 

VI. Podmínky úplaty

 1. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu (§ 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
 2. Úplata žáků Gymnázia Globe, s.r.o., za zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje v místě sídla Gymnázia Globe, s.r.o., (např. za doučování a činnosti zájmových oddělení) je již zahrnuta do platby školného.
 3. Žáci školy a ostatní účastníci zájmové činnosti hradí úplatu zejména za akce konané mimo sídlo školského zařízení a jiné, zejména jednorázové akce (např. za výjezdní poznávací a turistické akce, návštěvy divadel, kulturní či sportovní akce).
 4. Účastníkům, kteří nejsou žáky školy, může být úplata stanovena v jiné výši než žákům školy.

 

Brno dne 21. 9. 2005

RNDr. Libuše Bartková ředitel

Školního klubu Gymnázia Globe, s.r.o.