Školní řád

I. Platnost, práva a povinnosti

 1. Podmínky vzdělávání ve školách a školských zařízeních upravuje školský zákon č. 561/2004 Sb. a prováděcí předpisy k tomuto zákonu. Paragrafy uváděné v následném textu se odvolávají na uvedený zákon.
 2. Školní řád Gymnázia Globe, s.r.o., upravuje podrobnosti v pravidlech vzdělávání a chování v podmínkách konkrétní školy (§ 30 odst. 1), je závazný pro žáky Gymnázia a Školního klubu, které jsou součástí Gymnázia Globe, s.r.o. Řád stanovuje pravidla chování žáků ve výuce a na mimoškolních i klubových akcích. Školní řád je proto vnitřním řádem školského zařízení, kterým je Školní klub.
 3. Gymnázium Globe, s.r.o., je školou, kterou si žák (zákonný zástupce žáka) sám vybral, aby zde získal úplné střední vzdělání. Je jeho právem po přijetí školu navštěvovat a vzdělávat se. Je právem zletilého žáka (zákonného zástupce nezletilého žáka) studium na této škole ukončit dnem po doručení písemného oznámení o ukončení studia. Povinností žáka Gymnázia Globe, s.r.o. je řádná docházka do výuky, pravidelná příprava na výuku, dodržování Školního řádu Gymnázia Globe, s.r.o., dalších zákonných norem a pravidel slušného chování. Pokud tak nečiní, je právem školy žáka ze studia vyloučit.
 4. Je povinností žáka nepoškozovat dobré jméno školy.

II. Přijetí do školy a školního klubu

 1. Uchazeč o studium je přijat ke studiu po úspěšném absolvování přijímacího řízení, případně i rozdílových zkoušek předepsaných při přestupu, po podpisu Smlouvy o zajištění výuky žáka a splnění podmínek stanovených smlouvou ze strany zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.
 2. Členem školního klubu se stává žák nižšího stupně Gymnázia Globe, s.r.o., po vyplnění a předání zápisního lístku do Školního klubu Gymnázia Globe, s.r.o. Tato jednorázová registrace opravňuje žáka k účasti na činnosti kteréhokoliv oddělení školního klubu po dobu jeho studia na Gymnáziu Globe, s.r.o.
 3. Činnosti školního klubu se zúčastňují i žáci vyššího stupně školy.
 4. Členem školního klubu může být i žák jiné školy a ostatní zájemci z řad veřejnosti po předání vyplněného zápisního lístku. Jejich členství zaniká na konci daného školního roku a v novém školním roce se musí opakovaně do klubu přihlásit. Pro tyto členy a také pro cizince, kteří nejsou občany států Evropské unie, mohou být stanoveny jiné poplatky za školské služby, než je obvyklé pro žáky Gymnázia Globe, s.r.o.
 5. Člen školního klubu může být vyloučen ze školního klubu, resp. určitého oddělení, pokud opakovaně či závažně naruší činnost či pravidla.
   

III. Docházka do školy a školního klubu

 1. Žáci mají povinnost zúčastňovat se pravidelně školní výuky a povinných školních akcí stanovených ředitelem školy.
 2. Žák, který je členem školního klubu, má právo přihlásit se do jednoho nebo několika oddělení školního klubu a zúčastňovat se jeho činnosti. Účast na pravidelné činnosti a akcích školního klubu je dobrovolná, ale při převaze zájmu nad kapacitou jednotlivých oddělení jsou upřednostňováni žáci se zájmem o pravidelnou docházku během celého školního roku a žáci nižšího stupně gymnázia. Evidence žáka či účastníka akce je zaznamenávána několika způsoby a to v závislosti na typu akce. Např. účast na opakované aktivitě je zaznamenána v třídní knize školního klubu, účastníci jednorázové akce jsou evidováni podáním přihlášky či výčtem v seznamu nebo uvedením ve sborníku, účastníci veřejnosti přístupné akce nejsou evidováni nebo jsou vedeni jinak, např. v seznamu účastníků.
 3. Tento školní řád upravuje pravidla chování žáků ve škole, ale také chování účastníků akcí ve školním klubu.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, organizace provozu, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 1. Žáci se chovají tak, aby přispívali k dobrému jménu školy, k sobě jsou ohleduplní a zdvořilí, zdraví všechny dospělé osoby v objektu školy a přispívají k vytváření přátelské atmosféry a estetického prostředí ve škole. Pracovníkům školy vykají. Vyjadřování, vzhled i chování žáka musí odpovídat společenské úrovni, která se očekává od studenta gymnázia.
 2. Žáci se v rámci provozu školy řídí pokyny pracovníků školy a platnými normami. Dohled nad žáky vykonává ve škole (v šatně, v době přestávky a poledního přerušení výuky, při mimoškolních činnostech a činnostech školního klubu) pověřený zletilý pracovník školy.
 3. Škola je otvírána 15 minut před zahájením 1. vyučovací hodiny, je uzavírána 5 minut před začátkem této hodiny a po skončení poledního přerušení výuky. Žák má být ve třídě 5 minut před zahájením výuky a pak přiměřenou dobu před zahájením každé další hodiny, aby se stačil na vyučovací hodinu připravit a nachystat si potřebné pomůcky. Neomluvené pozdní příchody do vyučovací hodiny jsou důvodem ke kázeňskému opatření či sníženému stupni z chování.
 4. Do budovy školy žáci vstoupí v očištěné obuvi, v šatně se přezují, obuv i svrchní oděv odloží na určené místo v šatně. Jako přezůvky nosí obuv, která nezanechává šmouhy na podlaze. Žáci důsledně dbají, aby při průchodu šatnami za sebou uzavřeli oba vstupy šaten. Není povoleno nadbytečné zdržování se v prostoru šaten, ukládat zde kola či jiné dopravní prostředky. Žáci v šatně volně neponechávají cokoliv ze svých věcí a dbají na udržování pořádku. Žák dbá na označení přidělené šatní skříňky předepsaným způsobem, udržuji ji v čistotě, na její odkládací poličky vloží savý materiál pro ochranu poliček. Je zakázáno polepovat a jinak poškozovat šatní skřínky.
 5. Do hodin tělesné výchovy a laboratorních cvičení nosí žáci předepsané oblečení, jinak se nemohou z bezpečnostních důvodů hodiny zúčastnit. Šperky a kovové ozdoby na těle, které by při cvičení mohly vést k poškození zdraví či úrazu, nejsou v hodinách tělesné výchovy povoleny. Pokud takové předměty žák neodloží před zahájením vyučovací hodiny, bude z této hodiny vyloučen, absence bude hodnocena jako neomluvená hodina, pokud nebude v osobním čase žáka nahrazena, dovolí-li to provozní možnosti školy.
 6. Žáci dodržují řády odborných učeben, pokud jsou vydány.
 7. V případě, že žák nemůže vstoupit do objektu, protože je vchod do školní budovy či šaten pro něj uzavřen, ohlásí žák či jiný návštěvník svůj příchod domácím telefonem a poté mu budou otevřeny vstupy do budovy. 
 8. Žák nesmí bez povolení vyučujících opustit budovu školy v průběhu výuky. Po skončení vyučování (činnosti oddělení školního klubu) není žákům povoleno zdržovat se v budově školy bez povolení pedagoga.
 9. Na akce konané mimo budovu školy se žáci dostaví nejméně 15 minut před začátkem akce, přiměřeně oblečeni a vybaveni podle pokynů pedagogů.
 10. Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví do výuky, je povinností třídní služby nahlásit nepřítomnost vyučujícího v kanceláři.
 11. Žáci se zúčastňují výuky povinných, vybraných volitelných i nepovinných předmětů stanovených na začátku školního roku. Pokud si žák nezvolí volitelný či maturitní předmět tak, aby byl splněn učební plán a nebyl narušen účelný chod školy, ředitel školy mu předmět určí. Docházku do nepovinného předmětu může žák ukončit až v pololetí po uzavření klasifikace tohoto předmětu formou písemné žádosti řediteli školy.
 12. Žáci pracují ve výuce svědomitě podle pokynů pedagoga a neruší výuku. Žák má právo požádat vyučujícího o vysvětlení pokynů, ale pouze v takové míře, aby nebyla narušena práce třídního kolektivu.
 13. V případě absence ve škole vyvíjejí žáci vlastní iniciativu směřující k doplnění vědomostí ze zameškaného učiva a klasifikace, a to co nejdříve. K doplnění vědomostí využívají také hodiny doučování organizované v rámci školního klubu. V případě organizačních změn oznámených alespoň den předem, je žák povinen změny akceptovat a na změněnou výuku se připravit.
 14. Během vyučovací hodiny smí žák opustit třídu pouze se souhlasem učitele.
 15. Žák dbá, aby své hygienické potřeby vykonal před zahájením vyučovací hodiny. Pokud žák potřebuje ze zdravotních důvodů častěji používat toaletu v průběhu výuky, upozorní diskrétně vyučujícího před hodinou.
 16. Žáci dodržují zasedací pořádek. Je právem učitele přesadit žáka ve své hodině na jiné místo dočasně nebo trvale.
 17. Pravidla chování ve škole platí i pro činnost školního klubu.
 18. Do školy není dovoleno nosit věci, které jsou v rozporu s potřebami výuky, např. cenné věci a větší částky peněz. V případě, že žák do školy přinese cenné věci, uloží je po dobu výuky v kanceláři školy a po skončení vyučování si je vyzvedne. Pokud chce žák předat v hotovosti platbu, která je spojena s provozem školy, učiní tak před zahájením výuky v kanceláři školy. Věci, které žák nepotřebuje ve vyučovacích hodinách, odkládá buď v uzamykatelné osobní skříňce, nebo je předává do úschovy pracovníkům školy. Neponechává je v brašně ve třídě. Škola neručí za cennosti, které žák ponechá volně v neuzamčených prostorách. Za cennost je považován předmět v hodnotě nad 2000 Kč. Žák není oprávněn předávat klíče od osobní skříňky spolužákům či jiné osobě. Ztrátu či poškození klíče a osobní skříňky hlásí třídnímu učiteli a v kanceláři školy.
 19. Ve vnitřních prostorách všech škol, ve vnějším areálu školy a jejím okolí (po zastávky MHD) a na školních akcích je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky (§ 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb.). Pokud tak činí zletilý žák a tato skutečnost bude zjištěna, nebude mu umožněna účast na výuce do doby odstranění příčiny, aby neobtěžoval svým chováním další účastníky školního vzdělávání a nenarušoval hygienické podmínky pracoviště. V případě nezletilého žáka bude vyzván zákonný zástupce žáka, aby si jej převzal z výuky a zajistil nápravu nevhodného stavu.
 20. Žáci nesmějí mít zapnutý mobilní telefon, radiopřijímač ani přehrávač kazet či CD disků v průběhu vyučovací hodiny a nesmějí užívat či dobíjet zdroje jakýchkoliv digitální zařízení bez souhlasu daného vyučujícího. Tyto přístroje mohou odložit do uzamykatelné osobní skříňky. Žákům je přísně zakázáno z bezpečnostních důvodů vést volně místností napájecí kabeláž vnesených soukromých zařízení.
 21. Za závažné porušení školního řádu je považováno podvádění a předložení cizí práce, poskytovaní nepravdivých informací.
 22. Za hrubí porušení pravidel:

a) Za závažné porušení školního řádu, za něž může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, má-li žák splněnou povinnou školní docházku (§ 31 odst. 2 školského zákona), je  v době výuky a při souvisejících činnostech nebo na mimoškolních aktivitách souvisejících se vzděláváním považováno:neomluvená absence nad 33 hodin předepsané výuky za pololetí 

 • neomluvená absence nad 33 hodin předepsané výuky za pololetí
 • ničení majetku školy, které způsobí škodu ne malou, nebo opakované ničení majetku s menší škodou
 • podvod, vloupání, krádež v objektu školy či na majetku užívaném školou, nebo navádění na takový čin
 • zaviněné nebo úmyslné ublížení na zdraví spolužáků
 • rozvinutá šikana, zastrašování spolužáků či jiných osob ve škole
 • výdělečná činnost žáka v době předepsané výuky
 • poškozování dobrého jména školy
 • jednotlivý nebo opakovaný slovní a úmyslný fyzický útok žáka vůči pracovníkům školy či jiné osobě.

b) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (§ 31 odst. 3), za které ředitel vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení a oznámí porušení pravidel školského zákona sociálně-právní ochraně dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství (§ 31 odst. 5).

 1. Žák může být vyloučen z aktivit konaných mimo objekt školy ve zdůvodněných případech, např. pokud často porušuje pravidla školního řádu, či z bezpečnostních, hygienických a zdravotních důvodů. V takovém případě mu bude určen náhradní způsob vzdělávání.
 2. Žák může být ředitelem školy uvolněn v opodstatněných případech z předmětu na kratší dobu nebo celý školní rok rozhodnutím ředitele. V takovém případě mu bude obvykle určena účast ve výuce v jiném náhradním předmětu.
 3. Žák, který se chce účastnit stravování zajišťovaného gymnáziem na smluvené ZŠ, se přihlásí ke školnímu stravování v daném školním roce na předepsaném tiskopise, který včetně plateb náležejících škole předá v kanceláři školy před zahájením stravování. Platby náležející školní jídelně převede na její účet. Stravující se žáci jsou povinní řídit se vnitřním řádem navštěvované školní jídelny.
 4. Návštěva bufetu v objektu školní budovy je povolena v době mimo výuky vždy nejpozději do doby 5 minut před zvoněním na hodinu, výhradně v době přestávek delších než 10 minut. Je zakázáno vnášení nebalených potravin a výrobků zakoupených v bufetu a určených k okamžité konzumaci do výukového pavilonu. Zakoupené občerstvení žáci konzumují v bufetu.
 5. PET láhve a jiné např. skleněné láhve od nápojů vnesených do prostor školy žák také individuálně ze školy odnáší, prázdné obaly vhazuje do kontejnerů k tomu určených před školním objektem (pokud tam jsou přistaveny), jinak je odnáší domů.
 6. Žáci se prostřednictvím spolupráce v třídním týmu podílejí na ekologickém třídění odpadů (PET, papír případně sklo) a udržování prostředí třídy, školy a školní zahrady.
 7. Žák je povinen úraz, který se mu stane, hlásit neprodleně vyučujícímu či jinému pracovníkovi školy. Ten učiní záznam do Knihy úrazů. Pokud je postižený ve stavu, kdy sám úraz hlásit nemůže, povinnost ohlášení přechází na přítomné spolužáky či kteréhokoliv informovaného pracovníka školy.
 8. Lékárnička s vybavením první pomoci je umístěna v kanceláři školy. Pracovníci školy nejsou oprávněni podávat žákům jakékoliv léky.
 9. Cizí osoba (návštěvník, včetně zákonných zástupců žáka) je povinná při vstup do školního objektu ohlásit se domácím telefonem, který je součástí zvonku. V objektu se smí pohybovat jen s vědomím vedoucích pracovníků. Žádný návštěvník není oprávněn svévolně vstupovat do výuky a rušit průběh vyučovací hodiny. Zákonní zástupci žáka si jednání s pracovníky školy sjednávají předem např. mailem telefonem.

V. Povinnosti žáků

 1. Žáci nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni hlásit vedení školy do 8 dnů změnu osobních údajů žáka, případně změnu údajů důležitých pro kontakt školy se zákonnými zástupci žáka.
 2. Dodržovat pravidla omlouvání absence ve výuce stanovená v odstavci VI.
 3. Žáci jsou povinni nosit do vyučování omluvný list.
 4. Žáci jsou povinni dbát na pořádek ve škole a jejím okolí. Znečišťování školy a jejího okolí, stejně jako poškozování majetku školy, je závažným porušením školního řádu a může být důvodem ke kázeňskému opatření, případně k  ukončení studia ve škole. Škody na majetku školy způsobené hrubou nedbalostí, úmyslně nebo v souvislosti s porušováním pravidel školního řádu odstraní zletilý viník nebo zákonný zástupce nezletilého žáka uvedením věci do původního stavu, nedohodne-li se s vedením školy jinak (viz Smlouva o zajištění výuky žáka, Občanský zákoník v platném znění).
 5. Žák je povinen doplnit si vědomosti ze zameškaného učiva a informovat se i v případě kratší absence na domácí úkoly související s rozvrhem před příchodem do školy. Krátkodobá nepřítomnost ve výuce není důvodem k jejich neplnění.
 6. Je přísně zakázáno otevírání horních oken bez pokynu a dohledu pracovníka školy.
 7. Žákům není povoleno lepit žvýkačky na předměty (lavici, podlahu, židle apod.).
 8. Žák je povinen nahlásit škodu, kterou způsobil, nebo poruchu, kterou zjistil či zcizení majetku školy o kterém se dozvěděl, vyučujícímu nebo v kanceláři školy.
 9. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, šetřit s vodou a elektrickou energií. Přístroje a výpočetní techniku mohou žáci používat jen se svolením pedagogů. Je přísně zakázáno vkládat do počítačů přinesené diskety nebo i jakkoli jinak ohrožovat počítače neautorizovanými programy. Žákům je zakázáno mazat a svévolně upravovat instalované výukové programy.
 10. Ve škole se žáci pohybují klidně, neběhají a chovají se tiše. Je zakázáno lézt na nábytek a nepřiměřeně používat zařízení školy. Žáci jsou povinni předat své pracoviště uklizené, čisté a nepoškozené. Učebnu opouštějí žáci se souhlasem pedagoga nebo stanovené třídní služby.
 11. Žákům není dovoleno vstupovat do kabinetů a kanceláří, není-li přítomen pracovník školy.
 12. Žáci jsou povinni zajistit pravdivé předávání informací mezi školou a zákonnými zástupci. Pokud je to pro ně obtížné, informují o této skutečnosti třídního učitele.
 13. V době předepsané výuky se žák nesmí zabývat výdělečnou činností, protože stát za něho hradí zákonné pojištění a jsou na něho uplatňovány daňové odpočty.
 14. Žák dbá na dodržování včasného příchodu do hodin dle časového rozvržení vyučovacích hodin a rozpisu přestávek. Rozpis je vyvěšen v kmenových třídách a je uložen v databázi i-Školy.
 15. Žák smí užívat jen  místnosti a zařízení, která je škola oprávněna užívat pro svoji činnost, nevstupuje do místností či části objektu, které slouží provozu jiných organizací spolupůsobících ve školním objektu.

VI. Absence žáků a její omlouvání

 1. Ředitel školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo samotného zletilého žáka o omluvení žákovy nepřítomnost, kterou žák dokládá v případě potřeby doložením vyjádřením dalších orgánů, např. lékaře. Tuto pravomoc částečně deleguje podle tohoto předpisu i na jiné pedagogické pracovníky.
 2. Absence žáků ve výuce je omlouvána takto:
  a) Nepředvídanou absenci ohlásí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák škole telefonicky nebo e-mailem do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti a do 5 kalendářních dnů doloží důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1, § 67 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)
  b) Omluvenku je povinen žák předložit třídnímu učiteli (resp. zastupujícímu učiteli, případně řediteli) ihned po příchodu do školy, v případě odůvodněných překážek nejpozději do 2 dnů po ukončení absence.
  c) Pokud zletilý žák nepředloží omluvenku ani do 2 dnů, je absence považována za neomluvenou.
  d) Veškeré omluvy zapisuje zákonný zástupce do omluvného listu. Škola nepřijímá omluvenky na volných listech papíru z důvodu neprůkaznosti.
  e) Zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost písemně v omluvném listu s uvedením důvodu absence a vlastním podpisem či záznamem a podpisem lékaře, ale může také zplnomocnit své rodiče, aby ho omlouvali podle pravidel pro nezletilé žáky.

Zákonný zástupce nebo zletilý žák může sám omluvit 5 dnů absence za pololetí, delší absenci doloží úředním potvrzením nebo požádá vedení školy o omluvení absence. Škola může požadovat, považuje-li to za nutné, doložení nepřítomnosti z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem či jiným úředním dokladem kdykoliv, zejména v případech opakované krátkodobé absence přesahující 100 hodin za pololetí.   
f) V případě předem známé absence žádají zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák o uvolnění z výuky, případně omluvení absence vždy předem (např. objednaná návštěva u lékaře, rodinné důvody).
g) Nezletilí žáci musí mít žádost o uvolnění předem řádně zapsanou v omluvném listu. Zletilý žák si před každou jemu známou absencí vyzvedne předem v kanceláři školy propustku, kterou řádně vyplní a předloží třídnímu učiteli po návratu do školy.
h) Uvolnění do tří dnů v případě předem známé absence povoluje třídní učitel, delší uvolnění povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti podané předem. Pokud tak není učiněno, jde o neomluvenou absenci.
i) Nevolnost, úraz či jinou nezpůsobilost účasti ve výuce musí žák nebo jiný přihlížející ohlásit vedení školy.
j) Nezletilého žáka v případě nevolnosti, horečky, bolesti a známek nemoci nebo úrazu musí převzít zákonný zástupce (rodič) nebo pověřená osoba.
k) Návštěvu lékaře, případně úřední záležitosti, vyřizují žáci přednostně mimo výuku, osobní záležitosti zásadně mimo vyučování. Běžná návštěva u lékaře (např. obvodní, zubní lékař, rehabilitace) není důvodem k omluvení celodenní absence.
l) Neomluvená absence je důvodem ke kázeňskému opatření, které je přiměřené počtu zameškaných hodin.
m) Má-li zletilý žák neomluvenou absenci do počtu 15 vyučovacích hodin, je pozván k  pohovoru s výchovným poradcem, v případě nezletilosti žáka je pozván jeho zákonný zástupce. Pokud přesáhne neomluvená absence 15 hodin, je přestupek projednáván se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem před výchovnou komisí školy. Přesáhne-li neomluvená nepřítomnost školou povinného žáka 25 hodin, informuje ředitel školy příslušný sociálně právní orgán a při pokračující absenci informuje Policii ČR.
n) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (§ 68 odst. 2 školského zákona).

Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.“(§ 50 odst. 4).
o) V případě absence přesahující v určitém předmětu 40% v nižším stupni školy, 30% ve vyšším stupni gymnázia a 25% v maturitním ročníku může být žákovi předepsáno náhradní zkoušení k doklasifikování žáka za příslušné klasifikační období (viz klasifikační řád školy).


3.      Neomluvená absence žáka ve výuce a opakované neomluvené pozdní příchody jsou důvodem k udělení kázeňského opatření (napomenutí a či důtky) nebo sníženého stupně z chování:

 • více než 12 neomluvených pozdních příchodů – je hodnoceno 2. stupněm z chování
 • neomluvená absence nad 4 hodiny je hodnocena 2. stupněm z chování
 • neomluvená absence nad 33 hodin je hodnocena 3. stupněm z chování

VII. Vyřizování záležitostí žáků

 1. Osobní záležitosti žák projednává přednostně s třídním učitelem, ale může požádat o radu i ostatní pedagogické pracovníky. Své záležitosti žáci projednávají s učiteli o přestávce nebo po skončení vyučování. Projednání záležitostí s ředitelem školy je možné v  stanovených úředních hodinách, dále po předchozí domluvě, výjimečně ihned, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
 2. Žáci jsou povinni informovat rodiče o nutnosti předem sjednat schůzku s učiteli, výchovným poradcem a ředitelem školy tak, aby nezasahovala do jejich výuky.
 3. Kancelář školy žák navštěvuje ve stanovených úředních hodinách. Platby školného a další poplatky, potvrzování průkazek a tiskopisů o návštěvě školy, ztráty a nálezy věcí žáci řeší především v kanceláři školy. Potvrzování dokumentů na začátku školního roku vyřizuje zástupce třídy hromadně pro celou třídu.
 4. Potvrzování přihlášek na vysokou školu zajišťuje zástupce ředitele školy pro organizaci maturit.
 5. Záležitosti třídních kolektivů se řeší zejména v třídnických hodinách, které jsou povinné. Celoškolní záležitosti je možno projednat s ředitelem prostřednictvím studentské rady složené ze zástupců tříd po ukončení předepsané denní výuky.
 6. Informace o prospěchu a chování žáků jsou školou podávány několika možnými způsoby:
 • v elektronické databázi i-Školy (www.iskola.cz)
 • na třídních schůzkách a hovorových hodinách obvykle třikrát ročně (září, listopad, duben)
 • na požádání telefonicky, e-mailem
 • při individuálně předem sjednané schůzce s třídním učitelem nebo ředitelem.
 1. Žák a jeho zákonní zástupci jsou povinni sledovat komunikaci a vývěsky na portále www.iskola.cz, kde jsou zveřejňovány organizační pokyny i klasifikace žáka, dále termíny včetně podmínek pro vykonání náhradního zkoušení či opravné zkoušky. Heslo pro vstup na portál i-Škola jsou žák i jeho zákonný zástupce povinni převzít a užívat jen pro osobní potřebu.
 2. Informace odeslaná z pošty i-Školy, či informace zde zveřejněná jsou považovány za údaje prokazatelně žákovi oznámené po 7 dnech vyvěšení na této vývěsce.

VIII. Výchovná opatření

 1. Při provinění mohou být žákům uložena podle závažnosti provinění některá z těchto kázeňských opatření: napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele (za menší porušení školního řádu, kterým je také neomluvený pozdní příchod), důtka ředitele školy (za závažné nebo opakované drobnější porušení školního řádu), podmíněné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nebo vyloučení ze studia (za hrubé či opakované porušování pravidel školního řádu a platných předpisů). Vyloučení ze studia u žáků nižšího stupně gymnázia nabývá účinnost až po splnění povinné školní docházky. Výchovná opatření mohou být spojena s klasifikací chování druhým (chování uspokojivé) nebo třetím stupněm (chování neuspokojivé) či mohou být touto sníženou klasifikací chování nahrazena.
 2. Žákům může být za kvalitní práci či mimořádné aktivity udělena pochvala třídního učitele nebo ředitele školy.
 3. Neformálním oceněním je udělení diplomu Klubu skokanů za mimořádné menší aktivity nebo jednorázovou činnost hodnou zřetele.

IX. Práva žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců, zletilých žáků

Žák má právo:

 • znát s přiměřeným předstihem požadavky na rozsah znalostí potřebných k jednotlivým stupňům klasifikace
 • být seznámen se  školním řádem školy a jeho přílohou, kterou je klasifikačním řádem a vnitřním řádem školského zařízení
 • zúčastňovat se za stanovených podmínek činností školního klubu, školních akcí a využívat vybavení školy také v rámci mimoškolních aktivit nabízených školou
 • na přiměřenou informovanost o chodu školyna informace týkající se zvoleného studijního programu a vzdělávání v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • na informace týkající se studijního programu, který studuje
 • na účast ve volitelných a nepovinných předmětů nabízených školou pro jeho ročník v rámci účelného a ekonomického chodu školy a v rámci školního vzdělávacího programu (právem žáka ovšem není neekonomické otevření volitelných předmětů s malým počtem žáků)
 • na projednání stížnosti a odpověď na tuto stížnost
 • na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy a na účast v preventivních programech, které slouží k poskytnutí potřebné podpory v rizikových oblastech
 • na studium ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy
 • na poskytnutí pomoci třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného pedagoga školy v případě, že se ocitne v nesnázích.
 • na účast v samosprávných orgánech žáků, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy a podílet se na aktivitách školy
 • na poskytování informací o výsledcích a průběhu jeho vzdělávání zákonným zástupcům nezletilého žáka a rodičům zletilého či kontaktním osobám, kterým žák udělí toto oprávnění
 • na ochranu osobních údajů před zneužitím.
 
Práva zákonných zástupců, zletilého žáka:
 • být informován o aktivitách školy a informovat se individuálně o chodu školy, prospěchu a chování žáka po sjednání schůzky předem
 • podílet se na spoluorganizování mimoškolních aktivit
 • požádat o řešení problému žáka souvisejících se školním vzděláváním
 • zúčastnit se náslechu hodiny po předchozím ohlášení
 • zákonný zástupce žáka může volit a být volen do školské rady
Povinnosti zákonných zástupců, zletilého žáka:
 
 • zajistit řádnou docházku žáka do školy (školský zákon § 22 odst. 2 písm. a) resp. odst. 3 písm. a))
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání do 8 dnů,
 • převzít heslo do elektronické databáze i-Školy
 • účastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka na vyzvání ředitele školy (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona)
 • nést odpovědnost za škodu a povinnost nahradit škodu na majetku školy či zdraví účastníků školního vzdělávaní, kterou žák zavinil úmyslným nebo nešetrným či bezohledným chováním podle obecné úpravy občanského zákoníku
 • pokud jsou žáků bezplatně zapůjčeny pomůcky či učebnice a dojde k jejich poškození či ztrátě, je povinností žáka (zákonného zástupce) věc nahradit či uvést do původního stavu, případně uhradit hodnotu škody, pakliže oprava či náhrada není možná, nebo dojde k dohodě na finančním plnění v prospěch školy
 • vyrovnat smluvní závazky vůči škole související se studiem žáka
 

X. Práva pedagogických pracovníků


Právo (§22a školského zákona):

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • volit a být voleni do školské rady
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

XI. Vzdělávaní podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)


 1. Ředitel školy může na základě písemné žádosti, která uvádí důvody, pro které žák žádá o IVP, povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 zák. č. 561/2004 Sb.) z důvodů:

  a)speciálních vzdělávacích potřeb (zdravotních a sociálních)
  b) mimořádného nadání
  c) z jiných závažných důvodů (obvykle jde o žáky zletilé).

Ředitel školy ve správním řízení může žádosti dle bodů a) b) vyhovět, jen v případě, pokud je součástí žádosti doporučení oprávněného školského poradenského pracoviště. Nestačí přiložit jen vyjádření odborného či praktického lékaře. IVP nezakládá přímé právo žáka na neúčast ve výuce, ale upravuje metody práce a způsoby hodnocení.

 1. Žáku s povoleným IVP může být dále povoleno rozložení ročníku na delší časové období, ale nejdéle na dobu dvou let.
 2. Žákům reprezentujícím ČR na vrcholové úrovni mohou být ředitel školy schváleny úlevy, např. tolerování vyšší míry absence než je stanoveno v pravidlech pro klasifikaci žáka v případě dobrých studijních výsledků a iniciativního doplnění stanovených úkolů žákem, aniž by bylo rozhodováno a jednáno o IVP. Tyto úlevy mohou být kdykoliv zrušeny.

XII. Vzdělávaní podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

 1. Součástí tohoto školního řádu je Klasifikační řád Gymnázia Globe, s.r.o., který je přílohou tohoto dokumentu. Klasifikační řád upravuje pravidla hodnocení vzdělávání a chování žáků školy.
 2. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení upravuje povinnosti pedagogických pracovníků školy a stanovuje pravidla dohledu nad žáky a je samostatným dokumentem doplňujícím školní řád.
 3. Řády učeben, které mají specifickou funkci, jsou vyvěšeny v jednotlivých učebnách a upravují pravidla bezpečnosti a chování v těchto prostorách. Žáci jsou s řády seznámeni při zahájení práce v souvisejícím předmětu.
 4. Rozpis přestávek a časové rozvržení vyučovacích hodin je samostatným dokumentem doplňujícím školní řád. Je vyvěšen ve třídách a zveřejněn na školním portále.
 5. Samostatnou přílohou tohoto školního řádu je vnitřní řád Školní klub Gymnázia Globe, s.r.o., v platném znění.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Školní řád Gymnázia Globe, s.r.o., včetně jeho přílohy Klasifikační řád Gymnázia Globe, s.r.o. (ze dne 1. 12. 2016), nabývá platnost 1. 9. 2017. 
 2. Vnitřní řád Školní klub Gymnázia Globe, s.r.o., ze dne 21. 9. 2005 zůstává v platnosti.
 3. Tímto dokumentem se ruší platnost Školního řádu Gymnázia Globe, s.r.o. vydaného dne 31. 8. 2015 včetně Klasifikačního řádu vydaného 1. 12. 2017.

 

V Brně dne 31. 8. 2017

RNDr. Libuše Bartková, v. r.,

ředitel a statutární zástupce Gymnázia Globe, s.r.o.