Maturitní zkoušky

Veškeré  dostupné informace v plném znění lze získat na https://www.novamaturita.cz/
Maturitní zkouška se skládá z částí: 
·      společná (státní) část maturitní zkoušky
a) písemná část probíhá ve státem stanovených dnech od 2. 5. do 12. 5. daného školního roku,
b) ústní část probíhá 16. - 25. 5. 2018  v termínech stanovených školou
·      profilová (školní) část maturitní zkoušky
a) písemná část probíhá v období od dubna do 15. května ve dnech stanovených školou
b) ústní část se koná v týdnu od 16. - 25. 5. 2018
·     příprava na ústní část společné maturitní zkoušky formou "Malé maturity" z vybraných maturitních předmětů se koná v posledním týdnu dubna (učitelé i žáci si vyzkouší nanečisto ústní části maturitní zkoušky z vybraných maturitních předmětů)

 

Maturitní zkouška z volitelného předmětů ve školní profilové části se bude konat některou z forem: ústní zkouška, obhajoba, písemná zkouška a kombinace těchto forem. Konkrétní FORMY a TÉMATA profilové maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 jsou shodná s tématy stanovenými pro minulý školní rok, viz. zde.

Gymnázium Globe je soukromá škola, která žáky dlouhodobě vede ke kvalitní přípravě na státní maturitu. Dokladem je úspěšnost školy u státní maturity  v letech 2011, 2012 a letech následných, zejména výborné výsledky maturitní zkoušky z anglického jazyka.

 

ROK
SPOLEČNÁ ČÁST
maturitní zkoušky
PROFILOVÁ ČÁST
 maturitní zkoušky
2014 - 2019
2 povinné zkoušky
základní úrovně
dle výběru žáka:
1.  český jazyk a literatura
2.  cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky:
první zkouškou je anglický jazyk,
druhou zkoušku žák volí z nabídky školy:
ČJ, ZSV, NJ, D, Z, Bi, Ch, M, F,
Blok přírodovědných předmětů,
Blok předmětů v anglickém jazyce
Nepovinné zkoušky ve společné části MZ.
(nejvýše dvě zkoušky)
max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
ČJ, ZSV, NJ, D, Z, Bi, Ch, M, F,
Blok přírodovědných předmětů,
Blok předmětů v anglickém jazyce
Žák nemůže konat nepovinnou i povinnou zkoušku z téhož předmětu.
2016/ 2017,
2017/2018, 2018/2019
Školní seznam literárních děl k ústní části společné MZ z Českého jazyk a literatury

Stanovení školních zkušebních úloh z cizího jazyka

Seznam literárních děl žáka

 
 

Gymnázium Globe patří mezi 13 gymnázií v Česku, kde byla v květnu 2010 poprvé ověřována nová forma maturitní zkoušky z volitelných předmětů. Nové formy volitelných předmětů:

  1. Obhajoba maturitní práce v anglickém jazyce. Toto pilotování umožnilo, aby žáci české školy poprvé v novodobé historii vykonali část maturity v angličtině. Nejde o obvyklou zkoušku z anglického jazyka, ale o obhajobu maturitní práce na zvolené téma v anglickém jazyce.
  2. Maturita z Dějepisu a Bloku přírodovědných předmětů se konala formou obhajoby maturitní práce v českém jazyce. V roce 2013-2014 se koná formou obhajoby také zkouška z Českého jazyka, Zemepisu a Základů společenských věd

 Způsob obhajoby maturitní práce:

  • Napsání práce žákem, vyhodnocení práce jejím vedoucím a oponentem
  • Ústní obhajoba složená z krátké prezentace práce formou power-pointu na interaktivní tabuli před publikem 
  • Diskuse s maturitní komisí o obsahu práce 
  • Shrnutí bodového hodnocení jednotlivých částí do konečné známky
Obhajoba práce rozvíjí a ukazuje osobnost žáka a jeho dovednosti mnohem komplexněji než dosavadní forma ústního zkoušení založená na prověřování 25-30 otázek.
 
                                                       RNDr. Libuše Bartková, ředitel Gymnázia Globe, s.r.o.

Ukázky maturitních prací studentů Gymnázia Globe:

Jméno a příjmení Název práce ke stažení
David - Hubert Komínek Nemoci orgánových soustav  
Kristýna Škvrňová The Natural Gardens in General The School Natural Garden  
Lucie Sušilová Čokoláda
Lukáš Lobpreis Uživatelské testování webu - teorie a praxe
Jan Valko Byliny s léčivými účinky v našich zahradách       
František Burian Komunitní centrum v přírodní zahradě     
 

Z historie nové formy maturitní zkoušky: 

1. Šk. rok. 2010-2011:

UMÍSTĚNÍ V ANGLICKÉM JAZYKU:

·               8. nejlepší výsledky v Jihomoravském kraji
·               patříme mezi pětinu gymnáziu v České republice s nejlepšími výsledky
·               patříme mezi 3 % škol v České republice s nejlepšími výsledky
·               studentka třídy dosáhla v testu 100% úspěšnost ve všech testovaných oblastech, skončila jako první v rámci celorepublikového hodnocení
 

2. Šk. rok 2009-2010: Pilotování nových forem ústní maturitní zkoušky dle č. j. 22 762/2009-23. Jako první česká škola jsme realizovali:

·             obhajoby maturitních prácí
·             maturitní zkoušku v anglickém jazyce ze zvoleného předmětu
·             praktickou zkoušku z IVT (počítačové sítě) na gymnáziu

3. Dlouhodobě dobrá kvalita maturtitní zkoušky z anglického jazyka odpovídající úrovni státních škol.