Hodnocení školy

Gymnázium Globe má za sebou úspěšnou komplexní kontrolu, kterou vykonala ve dnech 20.-22.října 2009, následně ve dnech 10.-13.prosince 2013 Česká školní inspekce. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že škola je kvalitní (a hezkou) soukromou školou. Ze zprávy jsou převzaty hodnotící výroky: „Vzdělávání je na standardní úrovni, školní vzdělávací program odpovídá současným požadavkům a trendům vzdělávání, strategie úspěšnosti žáků je efektivní, o čemž svědčí malé procento neprospívajících žáků.“

ČŠI hodnotila „prostředí školy jako přátelské pro žáky i dospělé, komunikace je založena především na osobním kontaktu, což se kladně odráží v příjemném klimatu školy“. Zpráva uvádí, že „škola vytváří nadstandardní materiální podmínky pro výuku, ve škole je minimální výskyt sociálně patologických jevů“. Gymnázium Globe „v porovnání s ostatními školami stejného typu, dosahuje nadprůměrných výsledků v oblasti anglického jazyka. Jako nadprůměrná je hodnocena úroveň technického vybavení školy“ a to zejména v oblasti  vybavení školy výpočetní a komunikační technikou.

Takové hodnocení nás těší a je dobrým důvodem, aby rodiče pro vzdělávání svých dětí ve věku 11–20 let vybrali právě bezpečné a kulturní prostředí naší soukromé školy.

Inspekční zpráva ČŠI 2009

Inspekční zpráva ČŠI 2013