Žáci - popis studia

První (nižší) stupeň studia

Od šk. roku 2007-08 je výuka vedena podle Školního vzdělávacího programu Globe.

Nižší stupeň gymnázia odpovídá době, ve které děti plní povinnou školní docházku. Výuka v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia (pro žáky z 5. třídy) nebo v prvních dvou letech šestiletého gymnázia (pro žáky ze 7. třídy) je vedena podle učebního plánu ŠVP Globe pro víceleté gymnázium.

Důraz je kladen na dovednosti v angličtině. Výuka odborné angličtiny je prohloubena v předmětu Evropská studia, který rozširuje slovní zásobu v oblastí výchovy k občansví, dějepisu, zeměpisu, v učivu o Evropě. V předmětu Science je v angličtině vyučováno vybrané učivo přírodovědných předmětů (biologie, zeměpis, fyzika, chemie). Základní znalosti ovšem žáci získávají souběžnou výukou předmětů v českém jazyce. Ve třídách je obvykle do dvaceti žáků. Všem dětem je v případě potřeby poskytováno doučování. Škola žákům poskytuje učebnice tak, jak tomu bývá zvykem na ZŠ.

Součástí výuky jsou dlouhodobé projekty a jednorázové školními aktivity i mimoškolními programy. Děti např. v projektu Globe měří čistotu ovzduší, dešťové srážky, teplotu okolí. V projektu Krajina se zabývají historií lokalit, ve které žijí. Žáci jezdí na školy v přírodě do kvalitních ekologických center (Chaloupky, Krásensko, Hostětín, Kaprálův mlýn). Žáci pravidelně sami připravují školní vánoční akademii a ekologickou konferenci.

Studium dobře zvládají také děti, které se aktivně zabývají sportem či žáci jiných národností. Dětem je umožněna práce s internetem a interaktivní tabulí.

Druhý (vyšší) stupeň studia

Odpovídá prvním dvěma ročníkům vyššího stupně víceletého vzdělávání a prvním dvěma ročníkům čtyřletého studia. V této době je prohloubena výuka všeobecných předmětů, je zvýšena náročnost na žáka v souladu s gymnaziálním standardem. Studenti jsou vedeni k samostatné a aktivní práci s odbornou literaturou, je rozvíjen pocit odpovědnosti za vlastní chování. Anglický jazyk je ve všech ročnících posílen nad běžný standard. Škola nabízí doučování žákům se slabším prospěchem nebo před písemnou prací. Každoročně jsou organizovány výjezdní akce do zahraničí.

Třetí stupeň vzdělávání (poslední 2 ročníky)

Studium je již cíleně zaměřeno na individuální zájmy studenta (poslední 2 ročníky studia). V rámci volitelných předmětů jsou vytvářeny skupiny 8 – 20 žáků se společným odborným zájmem. Studenti si vybírají z nabídky volitelných předmětů tak, aby byli připravováni na jednotlivé typy vysokých škol. Škola studentům nabízí také předměty, které umožňují ihned po maturitě přímý nástup absolventa do zaměstnání. K těmto předmětům patří příprava na státní zkoušku z angličtiny,  informatika  a projekt Studentská obchodní snídaně (připrava na podnikání). Získání mezinárodního certifikátu a dobré zvládnutí angličtiny usnadní absolventům školy uplatnění na trhu práce, zajišťuje jim možnost nalezení zaměstnání ve státech Evropské unie.

Úspěšnost absolventů školy

Absolventi školy uspěli zejména v přijímacím řízení na na VUT (informatika), biologické a pedagogické směry, fakultu sociálních studií a provozně-ekonomickou fakultu MZLU.