Vize školy 2017-2022

Koncepce Gymnázia Globe, s.r.o.

Gymnázium Globe je soukromou střední školou založenou na financování ze dvou základních zdrojů:

 • z dotace na žáka z rozpočtu MŠMT
 • ze školného žáků
 • z projektů EU, případně soukromých nadací

Tato skutečnost ovlivňuje i celkovou koncepci školy.

Škola jako víceleté gymnázium musí naplnit RVP základního vzdělávání a RVP gymnázia. V tomto základním rámci, určujícím výchovu a vzdělávání, stanovil zřizovatel školy charakteristické vzdělávací priority a celkovou koncepci školy:

 1. Škola bude poskytovat široké všeobecné vzdělávání zaměřené přednostně na oblasti vzdělávání a výchovy (rozvoje osobnosti žáka), které jsou nezbytné pro úspěch každého absolventa školy v praxi, resp. v terciálním vzdělávání a následné praxi. V dlouhodobé vizi se proto priority vzdělávání na Gymnáziu Globe, s.r.o., mohou měnit v závislosti na potřebách a vývoji společnosti. Vývojem proto může dojít ke změně zaměření studijních větví. Je předpokládána pružná obměna volitelných předmětů podle zájmu žáků, potřeb  trhu práce a podle rozvoje vědních oborů.
 2. Škola je určena pro žáky a rodiny žáků i pro ty pedagogy, kteří mají dlouhodobý zájem na kvalitním vzděláváni i dobré úrovni chování žáků. Proto škola upřednostňuje spíše méně žáků než více na úkor výrazného snížení požadavků na vzdělání a normu chování, či klima školy. Škola má zájem na vytvoření prostředí s pozitivními vztahy mezi pedagogy a žáky a na klidné vnitřní atmosféře založené na tvůrčí práci.
 3. Škola je otevřený systém umožňující přijímání žáků jiných národností do všech ročníků. Přestože je v současnosti vyučovacím jazykem školy jazyk český, vývoj školy směřuje k bilingvní výuce.
 4. Je předpokládáno, že většina žáků bude po úspěšném ukončení středoškolského studia pokračovat ve vysokoškolském nebo nadstavbovém studiu, a to buď v českých školách nebo v zahraničí.

 

Z celkové koncepce školy plynou priority a cíle školy ve vzdělávání, kterými jsou:

1.   Anglický jazyk, který je chápána jako nezbytný prostředek pro úspěch jedince v jakékoliv praxi v Evropské unii a otevřeném světě. Proto je výuka anglického jazyka podpořena:

 • prohloubením výuky gramatiky a základních jazykových kompetencí navýšenou hodinovou dotací z fondu disponibilních hodin  v předmětu Anglický jazyk
 • je vřazován předmět podporující dovednost konverzace a plynulé komunikace v angličtině či předmět podporující literární i mediální tvorbu
 • odborná anglická terminologie je vyučována v předmětech, které rozvíjejí obecnou angličtinu o slovní zásobu a schopnost komunikace v oblasti různých vědních  disciplín.
 1. Je podporován osobnostní rozvoj každého jedince prostřednícím environmentálních aktivit a vlastní tvořivé činnosti žáka. Výchova je směřována k upevnění chování a postojů vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji společnosti a prostředí. Bude realizováno také ve vazbě na budovanou školní naučnou zahradu, budou hledány mimorozpočtové zdroje k jejímu postupnému dlouhodobému vybavování.
 2. Informační a komunikační technologie jsou chápány jako nezbytný nástroj vzdělávání a vyhledávání informací či vzájemné komunikace, ale zejména je na ně nahlíženo jako na prostředek nutný k provozování profese po nástupu do praxe. Škola podporuje obecnou uživatelskou úroveň, ale i úroveň profesní, a to výukou odborně orientovaného programu. Propojení dovedností v užívání anglického jazyka a ICT má být odrazovým můstkem pro nástup absolventů školy do praxe.
 3. Úzká spolupráce ze Střední školou KNIH, o.p.s. formou sdílení pedagogického sboru, projektových a mimoškolních aktivit.

 

Vzdělávání je organizováno v třístupňovém modulu.

 1. Základní stupeň je určen pro žáky plnící povinnou docházku. Cílem vzdělání je vytvoření vzdělávacích návyků, nabytí pracovních postojů a vytvoření občanských kompetencí, charakterizujících osobnost odpovědnou za své chování a vzdělání. Výuka je vedena s využitím různých metod a forem práce v menších (přátelských) třídních týmech s důrazem na výchovu.

Výchova je školou chápána jako nezbytný předstupeň vzdělávání ve smyslu výroku, který prý pronesl G. B. Show: „Nejhorší investice je investice do nevychovaných dětí“.

 1. Střední dvouletý stupeň má upevnit a rozšířit základní všeobecné vědomosti a kompetence žáků v plné škále předepsaných povinných předmětů gymnázia.
 2. Třetí dvouletý stupeň umožňuje prohloubení obsahu předmětů podle zaměření žáka. Je charakterizováno zařazením volitelných předmětů, je přípravou na maturitní zkoušku a terciální vzdělávání. Volitelné předmětů umožňuje obvyklé všeobecné (humanitně-jazykové) zaměření žáka, ale škola významně podporuje přípravu na přírodovědné a technické směry vysokých škol.

 

Brno 31.8.2015

 

Koncepce rozvoje Gymnázia Globe, s.r.o., z časového hlediska (vize)

 1. Krátkodobá koncepce a strategie rozvoje (2016-2017)
  • V období let 2016 a 2017 je záměrem školy sdílet dosavadní zkušenosti pedagogů s učiteli jiných krajů v ČR a realizace výzvy Budování kapacit v projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost.
  • Záměrem školy v příštích dvou letech je prohloubení již existujících aktivit vedoucích k zlepšení kompetencí žáků v oblasti českého jazyka, udržení stávající úrovně výuky a výstupních dovedností žáků v anglickém jazyce, prohloubení výuky matematiky v návaznosti na společnou část maturitní zkoušky.
  • Pedagogové se v tomto období zaměří také na sledování vývoje kompetencí žáků v maturitních předmětech (AJ, ČJ, M) a přírodovědných předmětech v souladu s podporovanými prioritami, vytyčenými pro toto období MŠMT (evaluace vzdělávání).
  • V tomto období bude budováno poloprofesní video studio pro prohloubení ICT kompetencí žáků, které bude v rámci aktivit školního klubu otevřené i pro veřejnost (2017).
  • Bude vytvářena oddechová zóna na školní zahradě určená stěžejně pro výuku předmětů biologie, zeměpis, chemie, výtvarná výchova, oblast Světa práce a  pro realizaci školních projektů. Činnosti na školní zahradě budou realizovány ve spolupráci s dalšími partnerskými školami a budou sloužit k mimoškolním aktivitám školního klubu. Terénní pracoviště bude přednostně využíváno v obdobích jaro až podzim.
 1. Střednědobá koncepce a strategie rozvoje (2017-2019)

Střednědobá koncepce školy v období let 2017-2019 je zacílena na vytvoření terénního přírodovědného pracoviště s měřicí technikou na školní zahradě v návaznosti na projekt Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. Záměrem je zbudování přístřešku umožňujícímu měření fyzikálních veličin, sledování kvality životního prostředí v přírodovědném Projektu GLOBE, který také umožní realizaci vzdělávací oblasti Svět práce.  Součástí přírodovědného pracoviště bude skleník.

 1. Dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje (2017-2020)

V období let 2017-2020 je plánováno prohloubení idee projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost - výstavba přírodovědného pavilonu ve spolupráci s městskou částí Brno-Židenice pro žáky Gymnázia Globe, Střední školy KNIH, které bude otevřeno pro veřejnost. Realizace je předpokládána za finančního přispění  z fondů EU. Záměr se stal součástí Krajského akčního plánu (KAP) Jihomoravského kraje. Realizace aktivit v přírodovědném pavilonu bude probíhat ve spolupráci s neziskovou organizací Rezekvítek a odborníky z praxe.

 

Brno 31. srpna 2016

 

Dokument ke stažení zde.