Školné a zápisné

Sleva na školném ve výši 1 000 Kč za pololetí se poskytuje za získání vyznamenání na vyšším stupni gymnázia. Sleva při studiu dvou sourozenců činí 3 000 Kč ročně.

Základní orientační údaje

 1. Zápisné činí 2 000 Kč na celou dobu studia. Je to jednorázová platba, která je splatná při přijímacím řízení v hotovosti v kanceláři školy. Pokud žák nebude ke studiu přijat, poplatek uchazeč neplatí.
 2. Školné činí pro školní rok 2021/2022 ročně 22 000 Kč, pro školní rok 2020/2021 ročně 21 000 Kč.
 3. Žáci vyššího stupně gymnázia, kteří dosáhnou na gymnáziu vyznamenání, mají slevu 1 000 Kč za pololetí.
 4. Žák platí snížené školné, pokud školu navštěvuje i jeho mladší sourozenec.
 5. Splatnost školného je obvykle v jedné či ve dvou platbách. O jiný způsob plateb nutno písemně požádat statutárního zástupce školy.

Výše školného ve šk. roce 2021/2022

    1. Základní školné

 1. Základní výše školného činí 22 000 Kč na školní rok pro všechny žáky.
 2. První splátka školného činí 14000 Kč, druhá splátka 8000 Kč.
 3. První splátka školného nově přijímaných žáků do všech ročníků je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o zajištění vzdělávání žáka, kde první splátka činí 13000 Kč a druhá splátka ve výši 8000 je splatná do 10. 1. daného školního roku.
 4. Školné žáků druhého a vyššího ročníku je splatné v první splátce do 25. 6. daného roku, druhá splátka do 10.1. daného roku. 
 5. V případě rozložení plateb na více než 2 splátky se každá platba zvyšuje o poplatek 100 Kč. V případě pravidelných měsíčních splátek (celkem tedy 10 splátek) činí výše každé splátky včetně poplatku 2 200 Kč.  Rozložení platby na více splátek je možné pouze na základě písemné žádosti s písemným souhlasem statutárního zástupce gymnázia.

2. Snížená platba školného

 1. V případě, že ve škole studují dva sourozenci, má starší z nich nárok na slevu 3000 Kč na školní rok, resp. 1500 Kč na pololetí. Tuto slevu nelze uplatnit v případě, pokud je některý ze sourozenců v daném šk. roce osvobozen od platby školného.
 2. Žák vyššího stupně gymnázia, který získal v pololetí vyznamenání, může požádat o slevu na školném ve výši 1000 Kč v dalším pololetí (sleva se nevztahuje na prospěch ze ZŠ a odpovídajících tříd nižšího gymnázia). O slevu lze žádat písemně do jednoho měsíce po ukončení pololetí (tedy do 31.7., resp. 28.2. následujícího kalendářního roku). V případě, že již bylo zaplaceno plné školné, sleva bude uplatněna při následující nejbližší platbě školného.  Ve druhém pololetí je sleva uplatnitelná ze školného pro následující školní rok ve výši stanovené pro tento školní. Nárok na slevu zaniká v případě ukončení studia, jestliže již nebudou následovat další platby školného, kde by byl odečet uplatnitelný.
 3. Jednotlivé slevy na školném se nesčítají, lze uplatnit pouze jednu slevu v daném pololetí. Za slevu je považováno také přijetí žáka bez školného.

4. Stejnopis, opis, druhopis vysvědčení

Za vystavení stejnopisu, opisu či druhopisu vysvědčení je stanoven poplatek 200 Kč. Poplatek za náhradní omluvný list z důvodů např. jeho ztráty, zničení prvotního tiskopisu činí 50 Kč.

5. Další poplatky

 1. Doučování českého jazyka ve Školním klubu pro žáky cizích národností je zpoplatněn roční platbou ve výši 5000 Kč.
 2. Školné nezahrnuje žádné náklady spojené se stravováním, poplatky za účast, ubytování a dopravu žáka na akcii či škody způsobené žákem. Tyto platby hradí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák nezávisle na školném.
 

Brno 31. 05. 2020

RNDr. Libuše Bartková, statutární zástupce, v. r. 

Dokument o výši školného ke stažení  zde.