Školné a zápisné

Sleva na školném ve výši 1 000 Kč za pololetí se poskytuje za získání vyznamenání na vyšším stupni gymnázia. Sleva při studiu dvou sourozenců činí 3 000 Kč ročně.

Školné ve šk. roce 2017/2018

Základní orientační údaje

 1. Zápisné činí 2 000 Kč na celou dobu studia. Je to jednorázová platba, která je splatná při přijímacím řízení v hotovosti v kanceláři školy. Pokud žák nebude ke studiu přijat, poplatek uchazeč neplatí.
 2. Školné činí ročně 17 800 Kč.
 3. Žáci vyššího stupně gymnázia, kteří dosáhnou na gymnáziu vyznamenánímají slevu 1 000 Kč za pololetí.
 4. Žák platí snížené školné, pokud školu navštěvuje i jeho mladší sourozenec.
 5. Splatnost školného je obvykle v jedné či ve dvou platbách. O jiný způsob plateb nutno písemně požádat statutárního zástupce školy.
 

Školné ve šk. roce 2018/2019

Základní orientační údaje

 1. Zápisné činí 2 000 Kč na celou dobu studia. Je to jednorázová platba, která je splatná při přijímacím řízení v hotovosti v kanceláři školy. Pokud žák nebude ke studiu přijat, poplatek uchazeč neplatí.
 2. Školné činí ročně 20 000 Kč.
 3. Žáci vyššího stupně gymnázia, kteří dosáhnou na gymnáziu vyznamenání, mají slevu 1 000 Kč za pololetí.
 4. Žák platí snížené školné, pokud školu navštěvuje i jeho mladší sourozenec.
 5. Splatnost školného je obvykle v jedné či ve dvou platbách. O jiný způsob plateb nutno písemně požádat statutárního zástupce školy.

 

Výše školného ve šk. roce 2018/2019

    1. Základní školné

 1. Základní výše školného činí 20 000 Kč na školní rok pro všechny žáky.
 2. První splátka školného činí 12000 Kč, druhá splátka 8000 Kč.
 3. První splátka školného nově přijímaných žáků do všech ročníků je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy v jedné platbě nebo ve dvou platbách, kde první splátka činí 12000 Kč a druhá část je splatná do 10. 1. daného školního roku.
 4. Školné žáků druhého a vyššího ročníku je splatné buď v jedné platbě předem ke dni 25. 6. daného roku, případně ve dvou platbách a to ke dni 25. 6. daného roku ve výši 12000 Kč a ke dni 10. 1. daného roku ve výši 8000 Kč. V případě rozložení plateb na splátky se každá splátka zvyšuje o poplatek 100 Kč. V případě měsíčních splátek činí výše základního školného 2100 Kč měsíčně. Rozložení platby na více splátek je možné pouze výjimečně na základě písemné žádosti s písemným souhlasem statutárního zástupce společnosti.

2. Snížená platba školného

 1. V případě, že ve škole studují dva sourozenci, má starší z nich nárok na slevu 3000 Kč na školní rok, resp. 1500 Kč na pololetí. Tuto slevu nelze uplatnit v případě, pokud je některý ze sourozenců v daném šk. roce osvobozen od platby školného.
 2. Žák vyššího stupně gymnázia, který získal v pololetí vyznamenání, může požádat o slevu na školném ve výši 1000 Kč v dalším pololetí (sleva se nevztahuje na prospěch ze ZŠ a odpovídajících tříd nižšího gymnázia). O slevu lze žádat písemně do jednoho měsíce po ukončení pololetí (tedy do 31.7., resp. 28.2. následujícího kalendářního roku). V případě, že již bylo zaplaceno plné školné, sleva bude uplatněna při následující nejbližší platbě školného.  Ve druhém pololetí je sleva uplatnitelná ze školného pro následující školní rok ve výši stanovené pro tento školní. Nárok na slevu zaniká v případě ukončení studia, jestliže již nebudou následovat další platby školného, kde by byl odečet uplatnitelný.
 3. Jednotlivé slevy na školném se nesčítají, lze uplatnit pouze jednu slevu v daném pololetí. Za slevu je považováno také přijetí žáka bez školného.

3. Výše poplatku za další náhradní zkoušení k uzavření klasifikace

Žák má nárok ze školského zákona na jeden náhradní termín zkoušení k uzavření klasifikace z předmětu. Pokud stanovený termín zkoušení nevyužije a požádá o další termín náhradního zkoušení písemně řediteli školy a ředitel mu vyhoví, pak zaplatí za náhradní zkoušení k uzavření klasifikace v daném předmětu částku 400 Kč.

4. Stejnopis, opis, druhopis vysvědčení

Za vystavení stejnopisu, opisu či druhopisu vysvědčení je stanoven poplatek 200 Kč.

5. Další poplatky

Školné nezahrnuje žádné náklady spojené se stravováním, poplatky za účast, ubytování a dopravu žáka na akcii či škody způsobené žákem. Tyto platby hradí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák nezávisle na školném.

 

Brno 1. 2. 2018

RNDr. Libuše Bartková, statutární zástupce, v. r. 

Dokument o výši školného ke stažení zde.