Školné a zápisné

Sleva na školném ve výši 1 000 Kč za pololetí se poskytuje za získání vyznamenání na vyšším stupni gymnázia. Sleva při studiu dvou sourozenců činí 3 000 Kč ročně, třetí sourozenec studuje zdarma.

Školné ve šk. roce 2017/2018

Základní orientační údaje

 1. Zápisné činí 2 000 Kč na celou dobu studia. Je to jednorázová platba, která je splatná při přijímacím řízení v hotovosti v kanceláři školy. Pokud žák nebude ke studiu přijat, poplatek uchazeč neplatí.
 2. Školné činí ročně 17 800 Kč.
 3. Žáci vyššího stupně gymnázia, kteří dosáhnou na gymnáziu vyznamenánímají slevu 1 000 Kč za pololetí.
 4. Žák platí snížené školné, pokud školu navštěvuje i jeho mladší sourozenec.
 5. Splatnost školného je obvykle v jedné či ve dvou platbách. O jiný způsob plateb nutno písemně požádat statutárního zástupce školy.
 

Školné ve šk. roce 2018/2019

Základní orientační údaje

 1. Zápisné činí 2 000 Kč na celou dobu studia. Je to jednorázová platba, která je splatná při přijímacím řízení v hotovosti v kanceláři školy. Pokud žák nebude ke studiu přijat, poplatek uchazeč neplatí.
 2. Školné činí ročně 19 300 Kč.
 3. Žáci vyššího stupně gymnázia, kteří dosáhnou na gymnáziu vyznamenání, mají slevu 1 000 Kč za pololetí.
 4. Žák platí snížené školné, pokud školu navštěvuje i jeho mladší sourozenec.
 5. Splatnost školného je obvykle v jedné či ve dvou platbách. O jiný způsob plateb nutno písemně požádat statutárního zástupce školy.

 

Výše školného ve šk. roce 2018/2019

    1. Základní školné

 1. Základní výše školného činí 19300 Kč na školní rok pro všechny žáky.
 2. První splátka školného činí 12000 Kč, druhá splátka 7300 Kč.
 3. První splátka školného nově přijímaných žáků do všech ročníků je splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy v jedné platbě nebo ve dvou platbách, kde první splátka činí 12000 Kč a druhá část je splatná do 10. 1. daného školního roku.
 4. Školné žáků druhého a vyššího ročníku je splatné buď v jedné platbě předem ke dni 25. 6. daného roku, případně ve dvou platbách a to ke dni 25. 6. daného roku ve výši 12000 Kč a ke dni 10. 1. daného roku ve výši 7300 Kč. V případě rozložení plateb na splátky se každá splátka zvyšuje o poplatek 70 Kč. V případě měsíčních splátek činí výše základního školného 2000 Kč měsíčně. Rozložení platby na více splátek je možné pouze výjimečně na základě písemné žádosti s písemným souhlasem statutárního zástupce společnosti.

2. Snížená platba školného

 1. V případě, že ve škole studují dva sourozenci, má starší z nich nárok na slevu 3000 Kč na školní rok, resp. 1500 Kč na pololetí. Tuto slevu nelze uplatnit v případě, pokud je některý ze sourozenců v daném šk. roce osvobozen od platby školného.
 2. Žák vyššího stupně gymnázia, který získal v pololetí vyznamenání, může požádat o slevu na školném ve výši 1000 Kč v dalším pololetí (sleva se nevztahuje na prospěch ze ZŠ a odpovídajících tříd nižšího gymnázia). O slevu lze žádat písemně do jednoho měsíce po ukončení pololetí (tedy do 31.7., resp. 28.2. následujícího kalendářního roku). V případě, že již bylo zaplaceno plné školné, sleva bude uplatněna při následující nejbližší platbě školného.  Ve druhém pololetí je sleva uplatnitelná ze školného pro následující školní rok ve výši stanovené pro tento školní. Nárok na slevu zaniká v případě ukončení studia, jestliže již nebudou následovat další platby školného, kde by byl odečet uplatnitelný.
 3. Jednotlivé slevy na školném se nesčítají, lze uplatnit pouze jednu slevu v daném pololetí. Za slevu je považováno také přijetí žáka bez školného.

3. Školné pro tři a více sourozenců studujících na Gymnáziu Globe, s.r.o.

 1. V případě, že školu souběžně navštěvují tři sourozenci žijící v  jedné rodině, je výše školného nejstaršího sourozence nulová. Výše školného dalších dvou sourozenců se řídí pravidly stanovenými v bodech 1 a 2c) tohoto předpisu o výši školného a nelze uplatnit jakékoliv další slevy ze školného.
 2. Pokud školu navštěvují postupně tři sourozenci, pak je studium třetího sourozence bezplatné po dobu čtyř let v případě splnění obou níže uvedených podmínek:
 • alespoň jeden ze starších sourozenců absolvoval nejméně 6 let víceletého gymnázia
 • další ze starších sourozenců absolvoval nižší stupeň víceletého gymnázia nebo ukončil vyšší stupeň či čtyřleté studium maturitou

V tomto případě je výše školného staršího sourozence studujícího souběžně s neplatícím žákem dána bodem 1 tohoto předpisu bez možností dalších snížení školného.

3. Školné případného dalšího sourozence je po dobu souběžného nebo postupného studia sourozenců na tomto gymnáziu stanoveno podle obecných pravidel pro jednotlivé žáky tohoto předpisu.

4. Platba za vykonání maturitní zkoušky v podzimním termínu

Jestliže žák koná maturitní zkoušku až v náhradním podzimním termínu (např. z důvodu neuzavřené klasifikace nebo opravné zkoušky za 2. pololetí, z důvodu odložení maturitní zkoušky či opakování celé maturitní zkoušky), uhradí předem do 31. 8. daného roku poplatek 3000 Kč za organizaci zkoušky v podzimním termínu. Tento poplatek se nevztahuje na žáka, který koná opravnou maturitní zkoušku. Pokud žák koná maturitu v podzimním termínu ze závažných důvodů (např. úraz), může písemně požádat statutárního zástupce školy o odpuštění tohoto poplatku.

5. Výše poplatku za 3. a další náhradní zkoušení k uzavření klasifikace

Žák gymnázia zaplatí za třetí a další náhradní zkoušení k uzavření klasifikace z důvodu vysoké absence nebo neplnění stanovených podmínek pro klasifikaci v daném předmětu částku 400 Kč.

6. Stejnopis, opis, druhopis vysvědčení

Za vystavení stejnopisu, opisu či druhopisu vysvědčení je stanoven poplatek 200 Kč.

7. Další poplatky

Školné nezahrnuje žádné náklady spojené se stravováním, poplatky za účast, ubytování a dopravu žáka na akcii či škody způsobené žákem. Tyto platby hradí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák nezávisle na školném.

 

Brno 1. 11. 2017

RNDr. Libuše Bartková, statutární zástupce, v. r. 

Dokument o výši školného ke stažení zde.