Přijímací řízení

 • Výsledky přijímacího řízení naleznete zde(je potřeba vyhledat aktuální školní rok, kolo přijímacího řízení, obor vzdělávání)
 • Stále máme volná místa! Do dalšího kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky průběžně.
 • Přijímáme žáky z 8. až 9. třídy ZŠ bez přijímacích zkoušek.
 • Termíny konání jednotné zkoušky:

  Jednotná přijímací zkouška (písmemný test z českého jazyka a matematiky)
  1. termín 14.4.2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
  2. termín 15.4.2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
  Náhradní termín: 13.5.2020 - pro všechny obory vzdělání
    14.5.2020 - pro všechny obory vzdělání
  2. a další kola: Budou postupně vyhlašovány školou a přihlášky přijímány průběžně od 18.4.2020.

Po 1. kole jsou přihlášky přijímány denně individuálně po telefonické domluvě po celý školní rok.

Tiskopis přihlášky ke studiu naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

Žák je přijat ke studiu po SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK

 • Škole je předána řádně vyplněná přihláška ke studiu před zahájením přijímacího řízení (obvyklý formulář SEVT, potvrzení od lékaře není vyžadováno, výstupní hodnocení uchazeče vydané ZŠ není vyžadováno).
 • Je uhrazena platba zápisného 2 000 Kč při přijímacím řízení v hotovosti v kanceláři školy (pokud žák není přijat, zápisné škola vrátí).
 • Je vydáno „Rozhodnutí o přijetí“ a je podepsána „Smlouva o zajištění výuky žáka“ zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.
 • Po úspěšném přijímacím řízení žák nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o přijetí škole předá ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Ten získá na ZŠ, kterou navštěvuje, ostatní uchazeči na Odboru školství Jihomoravského krajského úřadu, Cejl 73, Brno.
 • Je uhrazena alespoň první splátka školného ve výši 13 000 Kč (pokud není v primě sjednáno jiné školné), která je splatná při podpisu smlouvy v hotovosti nebo převodem na účet školy do 14 dnů od podpisu smlouvy, není-li dohodnuto písemně jinak
 • Žák v první školní den nastoupí ke studiu nebo je písemně omluven.

 

Popis přijímacího řízení

 • Od roku 2017 probíhá jednotné přijímací řízení pro všechny obory vzdělávání ukončené maturtiní zkouškou v režimu správního řízení.
 • Zákoný zástupce žáka má v termínu stanoveném školou nahlížet do osobního spisu žáka.
 • Žáci s vyznamenáním a s prospěchem do 1,8 jsou přijati po složení přijímacího řízení bez dalších zkoušek, rodič i žák jsou pozváni k podpisu „Smlouvy o zajištění výuky žáka“ a volnému rozhovoru s ředitelem školy o průběhu vzdělávání.
 • Ostatní nezletilí uchazeči jsou pozváni spolu s rodiči k ústnímu pohovoru, obvykle ihned po pohovoru je rozhodnuto o tom, zda žák bude přijat.
 • Zletilý uchazeč jedná při přijímacím řízení s ředitelem i bez přítomnosti rodičů.
 • Účelem ústní rozhovoru je přednostně prevence před selháním žáka po nástupu ke studiu, rodiče jsou obvykle poučeni, který předmět je po nástupu ke studiu vhodné podpořit, pokud toto vyplynulo z pohovoru.
 • Ředitelství školy si vyhrazuje právo modifikovat v jednotlivých kolech přijímacího řízení či v individuálních případech formu přijímání žáka (např. v případě slabšího prospěchu, dysfunkce, příslušníka jiného státu…).

 

Poučení

 • Ke studiu jsou přijímány i děti cizinců s omezenými znalostmi češtiny.
 • Ke studiu jsou přijímány také děti s dysfunkcemi.
 • Pokud žák plní povinnou školní docházku, jsou mu poskytnuty obvyklé učebnice, které odpovídají učivu ZŠ.
 • Pokud je na počátku školního roku realizován adaptační kurz GO!, pro stmelení třídního týmu, pak je nedílnou a povinnou součástí výuky.
 • Ubytování dojíždějících žáků doporučujeme zařídit v Domově mládeže, Jedovnická 10 BRNO - LÍŠEŇ  https://ssgbrno.cz/index.php/kontakty/domov-mladeze.
 • PRVNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU JE ZAHAJOVÁN KAŽDOROČNĚ V 9:00 HOD.
 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

 • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů naleznete zde.