Školní program EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) na Gymnáziu Globe je realizována na podkladě Metodických pokynů MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j. 16745/2008 – 22 ze dne 27. října 2008. Do vydání tohoto dokumentu byla EVVO realizována podle Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání výchově a osvětě, č. j. 32338/2000-22 ze dne 14. prosince 2001.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Tyto pojmy jsou chápany jako vzdělávání, výchova či osvěta všech žáků školy, jako dlouhodobé působení na žáky tak, aby jejich konání a postoje směřovaly k udržitelnému rozvoji společnosti i ochraně přírody. Mají výrazně interdisciplinární povahu a opírají se nejen o přírodovědné ale i společenskovědní disciplíny. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou se rozumí působení na city a vůli. Osvětou označujeme ve školním programu předávání informací zejména neformálními způsoby v rámci volnočasových aktivit. Pojem ekologická výchova má obsahově stejný význam, ale v činnostech školy jsou v souvislosti s tímto pojmem zahrnuty aktivity spojené zejména s přírodou a přírodovědnými předměty spíše než činnosti z oblasti sociálních vztahů a interakcí, humanitních předmětů či komunikace. Tyto jsou včleněny pod komplexní pojem environmentální výchova. Environmentální výchova je školou chápana jako prostředek k celkovému rozvoji osobnosti žáka a dlouhodobé prevenci patologických jevů.

EVVO představuje jednu z priorit výchovně vzdělávacího procesu Gymnázia Globe.

K úkolům školy v oblasti EVVO patří: 

 • Stanovení dlouhodobé koncepce školy v oblasti vzdělávání a výchovy, její rozpravování a začlenění do ŠVP Globe základního a gymnaziálního, promítaní výsledků plánování do dokumentů a návazně do každodenního života školy či školského zařízení
 • Vytýčení spolupráce školy s partnery
 • Stanovení odpovědnosti k zajištění EVVO ve vzdělávání a výchově všech žáků
 • Materiální, prostorové, finanční zajištění EVVO
 • Zpracování zpravidla krátkodobého akčního (ročního) programu na nejbližší školní rok.
 • Vzdělávání pracovníků školy a školského zařízení v oblasti EVVO včetně vzdělávání řídících pracovníků a školního koordinátora EVVO formou akreditovaných seminářů v rámci DVPP, školení či kurzů, samostudia
 • Vytváření kulturního a pozitivního interiéru školy, ekologizace provozu školy a školního areálu
 • Usilování o formování dobrých vztahů ve třídě i škole jako předpokladu využití aktivních metod výuky v EVVO; usilování o vytváření dobrých vztahů mezi žáky a pracovníky školy pro vytváření celkově pozitivního a klidného klimatu a přátelské atmosféry, která formuje osobnost žáků.
 • Prevence patologických jevů a předcházení školní neúspěšnosti
 • Zohlednění možností znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výchovně vzdělávacích aktivit

K partnerům školy při realizaci EVVO patří:

 • rodiče
 • zastupitelé MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, zastupitelé Města Brna resp. Jihomoravského kraje, ekologická centra (např. Lipka Brno, Sdružení Tereza Praha, Rezekvítek Brno, CVČ Lužánky, Člověk v tísni, Nadace Veronica)
 • Pedagogicko psychologická poradna nebo Pedagogicko psychologické centrum
 • odborníci z řad veřejnosti (MZLU, vhodná odborná pracoviště, resp. vysoké školy)
 • partnerské školy

Odkaz na celé znění Školního programu EVVO zde.