Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Tento projekt je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR

Obsah
 
Název projektu: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007992
Název OP: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Cíl výzvy č. 02_16_035: Podpora střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování
Prioritní osa: PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Investiční priorita:     


 
IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Specifický cíl:


 
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Délka trvání projektu: 24 měsíců, zahájení 1. 10. 2017
Fond: Evropský sociální fond
Podpořené oblasti (šablony):                                                                                                      


 
o       personálního posílení o školního speciálního pedagoga
o       osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
o       tandemová výuka učitelů
o       spolupráce učitele s odborníky z praxe při výuce
o       aktivity rozvíjející ICT 
o       doučování žáků ohrožených školním neúspěchem