Koncepce školy

Cílem školy je připravit studenty tak, aby uspěli ve zvolené profesi na trhu práce v Evropské unii. Dobrá znalost anglického jazyka a práce s počítači je chápána jako prostředek k dosažení tohoto cíle.

Priority školy

 1. Výuka živých jazyků zejména ve víceletém studiu. Prvním cizím jazykem je angličtina.
 2. Příprava studentů na jednotlivé typy vysokých škol resp. pro praxi je zdůrazněna v rámci výběru volitelných předmětů v posledních dvou (třech) ročnících studia.
 3. Osobnostní rozvoj studentů spojený s programy obsahujícími prvky týmové spolupráce, ekologie a komunikace.

Metody realizace koncepce

1. Výuka cizích jazyků (AJ, NJ, RJ)

 1. Výuka anglického jazyka (první cizí jazyk) je v každém ročníku prohloubena přidělením disponibilních hodin: 
 • základní výuce anglického jazyka, 
 • dále volitelné přípravě na jazykovou zkoušku ve dvou posledních ročnících (po 2 hod. týdně),
 • předmětu Konverzace v anglickém jazyce (poslední rok studia),
 • předmětům, ve kterých je vyučováno vybrané učivo v anglickém jazyce (např. Evropská studia, Science, Blok předmětů v anglickém jazyce)

   2.  Cizí jazyky vyučují plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé.

 1. Je snahou školy, aby žáci na konci studia dosáhli v anglickém jazyce úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Někteří z našich žáků dosahují vyšší úroveň C1.
 2. Studenti si mohou zvolit ve dvou (třech) posledních ročnících třetí cizí jazyk.

   5.  Jazykové pobyty v zahraničí.

2. Příprava na zvolenou profesi

 1. V nejvyšších ročnících škola umožňuje studentům výběr volitelných předmětů ze široké nabídky, která je zaměřena na obvyklé typy vysokých škol (zaměření přírodovědné a technické – M, F, CH, BI, Z, ekonomické, právnické, filosofické). Na základě zjištěného zájmu studentů v daném školním roce jsou vytvářeny skupiny žáků z různých tříd. Předmět je vyučován, pokud o něj projeví zájem přibližně 10 žáků. Jednotlivé školní roky se proto mohou lišit v souboru otevřených volitelných předmětů. Výběr je realizován dotazníkovou metodou.
 2. Žáci jsou vedeni k vyhledávání a zpracování informací s využitím ICT, prezentaci informací na veřejnosti. Tyto dovednosti jsou využívány při obhajobě maturitní práce, která je přípravou na bakalářskou práci na VŠ.
 3. Jsou realizovány manažerské projekty studentů - žáci zajišťují průběh i ekonomický rozpočet vybrané akce (např. nadační ples, konference, nadregionální soutěž, ....)

3. Rozvoj osobnosti studenta

Výuka ve škole je spojena s výchovou, která má vést k posílení pozitivních motivací a celoživotních postojů žáků. Žáci mají možnost zúčastňovat se činností školního klubu nebo jsou přímo do výuky zařazovány programy s ekologickými prvky (projekty Globe a Krajina),  příprava  práci ve firmách (Studentská obchodní snídaně), je posilováno vytváření pozitivní vazby mezi studenty a pedagogy (projekt GO!, debatní programy). Při plnění těchto cílů škola spolupracuje s nevládními organizacemi a komunitními partnery z podnikatelské sféry, které mají tuto činnost v náplni. Úzká spolupráce byla navázána především se Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza, s brněnskými organizacemi Lipka a Rezekvítek, dále se Střediskem ekologické výkovy Kaprálův mlýn, se společností Business for Breakfast, atd.